top of page

ÅRSMØTEREFERATER OG VEDTEKTER

Her vil vi legge ut årsmøtereferater og de til enhver tid gjeldende vedtektene for Vassenden Vel.

Tidligere årsmøter:

2023202220212020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, Oppstart 1994.

VASSENDEN VEL - VÅR HISTORIE

Vassenden vel ble stiftet 17. september 1994, etter initiativ fra en av hytteeierne, Erling Høyem sr. Velet omfattet i starten eiendommer utskilt fra gnr. 107 i Gausdal kommune, men er senere utvidet til å gjelde eiendommer i naturlig nærhet av Vassenden i Espedalen. Medlemstallet har variert mellom 25 og 40 medlemmer.

6eccba_f792766a076644db92988ec23b45a695mv2.webp
IMG-4146.webp

Stier og løyper

Hovedaktiviteten i velet har hele tiden vært å legge til rette for bruk av stier og skiløyper i området. I starten var det Strand fjellstue som stod for oppkjøring med skuter, senere kom Gausdal løypeservice inn med løypemaskin. I dag er det Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord (SLK-GVN) som har ansvaret for både skuter- og løypemaskinkjøring. Mange av velets medlemmer kjøpte andeler i ny løypemaskin for at den skulle kunne realiseres i 2019. Vassenden vel er representert i styret. Det er foretatt grunnarbeider i hoved-traseer, og skiløypene har blitt flere og stadig bedre år for år. Mesteparten av årskontingenten i Vassenden vel (1100,- kr i 2023) går til bidrag for løypekjøring.

 

Stiene er «i alle år» blitt ettersett og ryddet av de som bruker dem. De første lokale turbeskrivelsene ble laget i 2002. I i 2004/05 satte velet opp stiskilt i vårt naturlige turområde, etter godkjenning fra grunneierne. Enkelte gamle råk er funnet igjen og merket/skiltet. Blant annet er det gjenfunnet deler av råket mellom Viken i Vassenden og Vika-setra i Storfjellroa. I de senere årene er ettersynet blitt mer systematisert, og i 2021 ble det tatt initiativ overfor Espedalen sti- og løypelag (ESLL), Roaseter vel og SLK-GVN for å avklare grenseoppganger mellom aktørene.

I 2022 fikk velet laget både sti- og løypekart med Vassenden som utgangspunkt, i samarbeid med Espedalen sti- og løypelag og med midler fra Stiftelsen Kaare Berg. Disse er satt opp på sentrale steder i Vassenden, på Melgardsetra og på Roasetra (stikart).

For å stimulere til å bli kjent med varierte turer på sommerstid ble det i 2021 lagt inn 10 turmål i søre delen av Espedalen på DNT-appen UT.no. I 2023 er antallet turmål økt til 16. Blant de som registrerer seg på disse turmålene på UT.no blir det trukket ut premier i forbindelse med årsmøte i Vassenden vel. 

vassenden.jpg
45342b_c9196c0e82864ecbb52fc175b79516ca~mv2.webp
45342b_e0e85da7de89477e9371fc6df391a607~mv2.webp

Aktuelle saker for velet

Vintervann. «Vannverket» i Vassenden ble etablert av ildsjeler i velet i 1998. Det ble inngått avtale med grunneierne Hårstad og Veslum om disposisjonsrett til vannkilden. Håkon Steinslien ledet prosjektet, og ivaretok ansvaret for vannverket helt fram til sin død i 2016. Etter det har ansvaret for oppfølgingen blitt lagt til styret. Målinger har vist god vannkvalitet, sist analysert i 2022. I 2020 ble det montert solcelledrevet lys ute og inne. Nye interessenter kan kjøpe seg inn for et engangsbeløp på 3.200 kr.

 

Postkassestativ. Håkon Steinslien påtok seg også tidlig å lage et stort postkassestativ i Vassenden, ved innkjøringen fra Espedalsvegen. Det kom på plass i 1996. Med årene ble det svært mange postkasser der, også fra andre enn Vassenden vel. Sommeren 2021 foretok Kristin og Arnstein Amundsen en oppussing av stativet og opprydning i postkassene. Ubrukte kasser ble tatt ned (står på baksiden av stativet) og kassene bedre organisert, slik at postverkets jobb ble enklere.

Renovasjon. Gausdal-Lillehammer-Øyer Renovasjon (GLØR) har renovasjon i Espedalen, med utplasserte avfallscontainere og det var en egen avfallsbu i Vassenden. Velet har flere ganger bedt om at containerne blir tømt hyppigere i ferieperioder. I de senere årene er det blitt avfallsbrønner for sortering av avfall og faste planer for henting. Velet har fått økt kapasiteten for papir/papp-avfall. Det er avklart at det i overskuelig framtid ikke blir sortering av plast i Espedalen, dvs. at det kastes som restavfall.

Flere av velets medlemmer har septiktank på hytta og har forespurt om styret kunne koordinere tømming. Det ble besluttet å holde dette utenfor velet, og at de det gjelder avtaler seg imellom. Etter dette er hyttene blitt inkludert i Gausdal kommunes ordning med  septiktømming.

Veier og bommer. Veivedlikehold, brøyting og plassering av veibommer har vært tema i velet flere ganger. Siden eiendommene ligger til flere veier i Vassenden-området, vil de ikke berøre fellesskapet, og det er besluttet at veiene ligger utenfor velets virkeområde.

OBS! Medlemmer i Vassenden vel som sogner til Roasetervegen skal betale vegavgift, men ikke skiløypeavgift til vegselskapet, da den er inkludert i vel-kontingenten i Vassenden vel.

Fartsgrense.  Det er 80-grense på riksveg 255 mellom Vassenden og Helvete. Det er mange gående på denne strekningen, og velet søkte Statens vegvesen om å få satt ned farten til 60-sone i 2008. Søknaden ble dessverre avslått. Hovedbegrunnelsen var at det ikke er mange avkjørsler på veien her til gardsbruk, boliger, skoler, forretninger, overnattingssteder, campingplasser, o.l. som er kriterier for nedsatt hastighet.

Fiske i Espedalsvatnet. Fra gammelt av var det fritt fiske i Espedalsvatnet, både med garn, oter og stang. Etter en rettssak endelig avgjort i lagmannsretten i 1997, ble i alt 26 eiendommer tilkjent fiskerett til vannet, og det ble dannet et fiskesameie, ledet av Ola Eggen. Etter dette har fiskesameiet solgt fiskekort, og utarbeidet fiskeregler som har variert opp gjennom årene (regulering av garnfiske, maskevidde, oterfiske, isfiske), parallelt med at det har vært iverksatt ulike kultiveringstiltak for å øke ørretbestanden, få ned siken som dominerer vannet og redusere problemet med ørekyte. Vassenden vel har flere ganger gjort henvendelser om å få til ordninger for hyttene, men det er de generelle reglene som gjelder for alle uten fiskerett. Pr. 2022 er det ikke salg av garnkort. Informasjon om gjeldende fiskeregler og salg av fiskekort fås på Nærbutikken Svatsum, Helvete kafè, hos Roy Melfjord på Viken og på Inatur.no. 

Veslegruva. Gruva er åpen for alle, og det har vært uttrykt bekymring for at løse steiner kan falle ned fra taket, særlig når barn utforsker hulen. Styret i velet henvendte seg til Gausdal kommune og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i 2021 om å få en risikovurdering. Gruva faller ikke inn under DMFs ansvar. Turløypekomiteen i Gausdal kommune bidro med å sette opp et varselskilt ved gruveåpningene i 2022.  

Båtplasser.  I reguleringsplanen for Vassenden står det at det ikke skal ligge båter mellom naustet og slagghaugen i nedenfor Naustvollen i Vassenden. Sommeren 2023 ble det gjort et stort arbeid sammen med grunneier Odd Midtlin for å tilrettelegge for båter nord for naustet, og utrangerte båter ble fjernet. Båteiere som ønsker det har fått tilvist en fast plass og betaler en årlig leie til grunneier. Velet håper dette vil bidra til ryddige forhold ved slagghaugen og at det blir trivelig å oppholde seg ved bålplassen.

Benk og bålpanne.webp

Sosiale tiltak

Velet fikk tidlig satt opp benker på sentrale steder som kan fungere som møteplasser i Vassenden: Slagghaugen, badestranda og i Svartvika. I 2018 ble det satt ut bålpanner etter innsamling via Spleis, og i 2019 flere benker. Etter at dyreholdet på Viken tok slutt, har gjengroingen av stien langs vatnet og på badestranda økt. Velmedlemmer har flere ganger ryddet adkomsten til slagghaugen og badestranda. Slagghaugen er et spesialt bevaringsverdig område etter gruvedriften på 1800-tallet. I 2021 ble det innhentet godkjennelse fra fylkeskonservatoren i Innlandet for å forbedre tilgjengeligheten med barnevogn og rullestol fram til bålplassen. Stiftelsen Kaare Berg innvilget midler til grusing mellom Naustvollen og slagghaugen, og tiltaket ble gjennomført på dugnad sommeren 2022.

 

For at medlemmene av velet skulle bli bedre kjent med hverandre, ble eierne i 2000 invitert til å dele en kort beskrivelse av eiendommen og dens historie. Presentasjonene som ble samlet inn ble distribuert til velets medlemmer, men det er ikke fulgt opp senere.

I 2016 ble det opprettet en Facebook-gruppe: Vassenden Velforening Espedalen, for aktuell informasjon og dialog. Det er jevn aktivitet i Fb-gruppen, som også fungerer som en lokal markedsplass. https://www.facebook.com/groups/vassendenvel/

Velet hadde også en periode hjemmeside på Internett, men den ble lagt ned og Facebook overtok som sosial kontaktkanal. I 2021 besluttet styret å gjenopprette en hjemmeside for mer varig informasjon og historikk (vedtekter, årsmøter, lokalhistorie, praktisk informasjon) og nyttige lenker til andre relevante nettsteder og kilder: https://www.vassendenvel.no. Den nye hjemmesiden ble lansert i 2022.

Høringer og uttalelser

Vassenden vel har avgitt uttalelser til ulike høringer for saker som angår området:

  • Kommuneplanens arealdel Gausdal kommune – Vassenden 1995

  • Fjellplanen - Jotunheimens forgård 1999

  • Motorferdsel på Espedalsvatnet 2000

I tillegg har Vassenden vel fulgt med på ulike aktuelle prosesser

  • Prøveboringer for vurdering av mulig ny gruvedrift for nikkel i Espedalen (2003 - dd)

  • Opprettelse av Langsua nasjonalpark (2007). Nasjonalparken kom i 2011, men berører ikke Vassenden.

Ekstern deltakelse

  • Prosjekt Espedalen mot 2010, 2001-02, deltakelse i prosjektgruppe for fprprosjekt.

  • Bru ved Ongsjoa, 2002, tilskudd og dugnadsbidrag  

  • Organisering og finansiering av skiløypepreparering, 2003.

  • Roaseter sti- og løypelag, deltakelse og leder  

  • Sti- og løypekomiteen, Gausdal Vestfjell Nord, styrerepresentasjon

bottom of page